-1
Commercial Products
PLACEMENT OF SPECIALIZED INSURANCE PRODUCTS

การก่อสร้าง
APRC จัดหาประกันภัย การประกันภัยต่อและการจัดการความเสี่ยง ให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำหน้าที่ในฐานะผู้รับเหมา ผู้ว่าจ้าง และผู้สนับสนุนทางการเงินจากทั่วโลก
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
APRC ทำงานร่วมกันกับบริษัทประกันภัย และบริษัทประกันภัยต่อชั้นนำของโลก ทำให้เราสามารถจัดหาความคุ้มครองที่จำเป็นได้ตรงตามความต้องการที่เหมาะสม ที่สุดของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ความสัมพันธ์นี้ ยังช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงภัยทางทะเลและการขนส่งที่ซับซ้อนได้ เป็นอย่างดี รวมถึงการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสี่ยงภัยนั้นๆ
The International property and casualty
PRC สามารถออกแบบกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า สำหรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาล และมีลักษณะเฉพาะ สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมยา เคมีภัณฑ์ การสื่อสารโทรคมนาคม น้ำมัน สถานีพลังงาน สาธารณูปโภคต่างๆ การขนส่ง และโรงงานผลิตรถยนต์ APRC มีความชำนาญพิเศษในการออกแบบและการให้บริการทางด้าน captive reinsurance protections เพื่อครอบคลุมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ